Natuurlijk Boeren

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie zijn we?

Natuurlijk Boeren VZW (ondernemingsnummer BE 1001.331.394) heeft tot doel de belangen te behartigen van alle Vlaamse Boeren, hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen in het algemeen en van de boeren (hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen) in en rond het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.

De statuten van Natuurlijk Boeren VZW zijn te raadplegen in het Belgisch staatsblad.

We zijn te bereiken via de contactgegevens op onze website: natuurlijkboeren.be. De zetel van de VZW Natuurlijk Boeren is gevestigd te Wieltjes 11, 2300 Turnhout.

Lid worden

De Vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden. Lid worden van Natuurlijk Boeren VZW doe je door € 20,00 over te schrijven naar onze bankrekening.

Het aantal werkende leden mag niet minder zijn dan 3. Hun aantal is onbeperkt.

Naast de wettelijke rechten en plichten, genieten de werkende leden de rechten en zijn ze gebonden aan de plichten die in deze statuten zijn bepaald. Elk (werkend) lid wordt geacht de doelstellingen van de VZW integraal mee te ondersteunen.

Elke kandidaat-werkend lid moet een aanvraag tot lidmaatschap richten aan het Bestuursorgaan, dat autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid van de Vereniging beslist. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Ledenregister

De Vereniging houdt, via haar bestuursorgaan, een ledenregister bij in overeenstemming met de wet.

Toegetreden en werkende leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten of in de wetgeving worden omschreven. Toegetreden leden erkennen en aanvaarden de doelstellingen, het programma, de statuten, de reglementen, de beslissingen, richtlijnen, gedragscodes en charters (waaronder het Bestuurderscharter) van de Vereniging. Alle leden, zowel toegetreden als werkende, kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst. De Vereniging kan het register van de leden in elektronische vorm bijhouden, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’).

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van leden neemt een einde:

  • Door vrijwillig ontslag, per brief of e-mail gericht aan het Bestuursorgaan;
  • door uitsluiting door de Algemene Vergadering volgens de regels voorzien in het WVV;
  • van rechtswege, zodra een lid de hoedanigheid verliest of niet meer voldoet aan de voorwaarden krachtens dewelke deze persoon in de Vereniging wordt opgenomen;
  • door niet betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage;
  • door overlijden of onbekwaamverklaring.

Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden. Het effectief of toegetreden lid dat ontslag neemt, is verplicht de jaarlijkse ledenbijdrage te betalen, zo die nog niet betaald zou zijn. Het ontslag geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Schorsing

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de Vereniging, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Bezit

Geen enkel lid of toegetreden lid, noch hun erfgenamen of rechthebbenden, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de Vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de Vereniging geldt ongeacht de wijze van beëindiging van het lidmaatschap, en geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.